Osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v krizi, etnické menšiny

 

Pracovní skupiny

Adresář online

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje sociální vyloučení jako vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnosti se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
Sociální začleňování je tedy proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnout příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Nepříznivá sociální situace je charakterizována oslabením nebo ztrátou schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů, kdy osoba není schopna řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Sociální službou se rozumí činnost anebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo jako prevence sociálního vyloučení.

Cílová skupina je obtížně popsatelná. Rozmanitost je jednou ze základních charakteristik. V této souvislosti můžeme definovat několik skupin lidí:

• lidé bez domova či přístřeší, popř. osoby v substandardních formách ubytování či bydlení,
• lidé se zkušeností s uvězněním, lidé navracející se z výkonu trestu odnětí svobody,
• lidé ohrožení závislostí,
• pachatelé trestné činnosti či jejich oběti; osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem,
• mladí dospělí opouštějící některé ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy,
• lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách a lidé, kteří vedou rizikový způsob života,
• lidé s obtížemi v oblasti dluhové problematiky a ohrožení důsledky zadlužení či předlužení, lidé s nedostatečnou finanční gramotností; v širší rovině lidé se sníženou schopností orientace v komplikovaném sociálním prostředí
• lidé s nedostatečnými kompetencemi či zdroji pro adekvátní sociální fungování, lidé propadající se záchrannou sociální sítí, např. lidé s dlouhodobými obtížemi v oblasti pracovního uplatnění

Práce ve skupině je zaměřena především na potřeby cílových skupin a aktivity směřující k zabránění vzniku sociálního vyloučení. Hlavní činností je tedy orientace v nabídce stávajících služeb, mapování potřeb a stávajících služeb pro dané cílové skupiny a v kontextu potřebnosti podílení se na rozvoji a vzniku dalších služeb. Pracovní skupina zodpovídá zejména za:
• vytváření profilu dané cílové skupiny,
• definici problémových oblastí,
• formulaci strategických cílů, priorit a opatření k jejich naplnění.


Účast v pracovní skupině je dobrovolná. Jednání pracovní skupiny je veřejné. Členství v pracovní skupině je otevřené.

 

Pracovní skupiny se aktuálně účastní zástupci těchto subjektů:

1. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.

2. Emin zámek, p.o.

3. Městský úřad Znojmo, odbor sociální

4. Oblastní charita Znojmo

5. Nemocnice Znojmo, p.o.

6. Práh jižní Morava, z.ú.

7. Probační a mediační služba ČR

8. Společnost Podané ruce o.p.s.

9. Terapeutická komunita Salebra z.s.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.