Osoby se zdravotním postižením

Pojem osoba se zdravotním postižením je osoba, jejíž tělesné, smyslové a nebo duševní schopnosti či duševní zdraví jsou odlišné od typického stavu pro odpovídající věk a lze oprávněně předpokládat, že tento stav potrvá déle než 1 rok.

Pracovní skupiny

Adresář online

Odlišnost od typického stavu pro odpovídající věk musí být takového druhu či rozsahu, že obvykle způsobuje omezení nebo faktické znemožnění společenského uplatnění dané osoby. Je vhodné zmínit i defi nici zdravotního postižení obsaženou v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdravotním postižením se podle §3 písmena g) tohoto zákona rozumí „postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby". Počty osob se zdravotním postižením (tělesné, mentální, smyslové, kombinované, duševní), které žijí ve správním obvodě ORP Znojmo, je možné odhadovat pouze nepřímo na základě různých indikátorů. Mezi ně patří např. počty uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, kterých znojemský úřad práce v letech 2009 a 2010 evidoval přibližně 950. Invalidní důchod pobíralo v roce 2009 v okrese Znojmo necelých 5000 osob. V roce 2009 bylo v okrese Znojmo celkem 2646 držitelů průkazu zdravotně
postižených, z toho 7% dětí. Nicméně u dětí se jednalo z 81% o vážná postižení s nutností průvodce (III. stupeň).
Cílová skupina osoby se zdravotním postižením patří spolu s cílovou skupinou senioři mezi nejčastější primární cílovou skupinu uživatelů sociálních služeb, které působí v regionu Znojemska.

POPIS PRACOVNÍ SKUPINY

Skupina sdružuje osoby se zdravotním postižením (s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, s kombinovanými vadami, nebo s chronickým duševním onemocněním) bez věkového omezení, členy jejich rodin, pracovníky různých organizací pomáhajících lidem s postižením a všechny, kterým není osud těchto lidí lhostejný.
Skupina je otevřená všem výše zmíněným osobám, které se chtějí zapojit do Komunitního plánování. Práce ve skupině je zaměřena na potřeby cílové skupiny osob se zdravotním postižením. Především se věnuje těm aktivitám, které zabraňují sociálnímu vyloučení. Hlavní činností je se soustředit na stávající sociální služby, zjišťování jejich potřebnosti, popřípadě poukázání vhodnosti přeměny na jinou požadovanou službu. Důraz je kladen na zajištění služeb, jejich fi nancování a rozvoj. Neustále se věnuje prioritám, které se doposud nepodařilo zrealizovat a jejichž potřebnost se ukazuje stále velmi aktuální.
Vhodným systémem práce se jeví společné setkávání členů v různých zařízeních sociálních služeb. Na schůzkách jsou rozděleny úkoly, probíhají diskuse a členové jsou informování o aktuálním dění procesu Komunitního plánování. Členové týmu spolupracují také formou e-mailové komunikace, která urychluje a zefektivňuje plnění úkolů.
Členové skupiny mohou využívat nabídku vzdělávání v oblasti Komunitního plánování či možnost supervize.

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.