Jaké bydlení mohou využít naši senioři

Existuje několik možností bydlení, jako je domov pro seniory (sociální služba), domov se zvláštním režimem (sociální služba) a byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Znojma (nájemní bydlení) nebo vlastní bydlení.

 

DOMOV PRO SENIORY

Sociální služba domov pro seniory je určena osobám od 60 let věku, které z důvodu stáří či pro trvalé změny zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemůže být zajištěna členy rodiny v domácím prostředí nebo jinými službami sociální péče (např. pečovatelskou službou, centrem denních služeb, odlehčovací službou). Poskytovaná služba zahrnuje ubytování, celodenní stravu a základní péči, která je poskytovaná dle individuálních potřeb klienta. Po úhradě nákladů na stravu a ubytování musí uživateli/klientovi zůstat 15 % na osobní potřebu.

Ve Znojmě se nachází domov pro seniory na ulici U Lesíka 3547/11 a další zařízení najdeme hned v blízkém okolí, např. v Plavči, Jevišovicích, Božicích a Šanově.

 

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Služba domov se zvláštním režimem je určena osobám od 55 let věku, které byly posouzeny jako plně invalidní, nebo osoby od 60 let, které pobírají starobní důchod. Tato služba je určena osobám trpícím Alzheimerovou chorobou, osobám se všemi typy stařeckých demencí, osobám po cévní mozkové příhodě a osobám s degenerativním onemocněním mozku, jejichž situace vyžaduje stálou pomoc a podporu jiné osoby. Poskytovaná služba zahrnuje ubytování, celodenní stravu a základní péči, která je poskytovaná dle individuálních potřeb klienta. Po úhradě nákladů na stravu a ubytování musí uživateli/klientovi zůstat 15 % na osobní potřebu.

Ve Znojmě se nachází domov se zvláštním režimem na ulici U Lesíka 3547/11 a další zařízení najdeme hned v blízkém okolí, např. v Plavči, Jevišovicích, Hostimi, Božicích a Šanově.

 

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V MAJETKU MĚSTA ZNOJMA

Bydlení v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou, známé spíše jako „DPS", se poskytuje především osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení tak, aby byli schopni zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí při zachování vlastního soukromí. Pronájem je schvalován občanům, kteří jsou příjemci starobního důchodu a v době podání žádosti dosáhli věku 60 let nebo jsou zletilými osobami se zdravotním postižením s přiznanou invaliditou třetího stupně a jejich zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby. Pořadník čekatelů je Komisí sociální, zdravotní a seniorů projednáván čtyřikrát ročně a poté je předkládán ke schválení Radě města Znojma. Při posuzování naléhavosti řešení žádostí se přihlíží především k celkovým zdravotním a sociálním poměrům občana, k věku, k výši příjmů, k vhodnosti dosavadního bydlení nebo také k četnosti čerpání pečovatelské služby před žádostí o zařazení do evidence žadatelů. Smlouvy o nájmu bytu pak s nájemníkem uzavírá Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace.

Ve Znojmě najdeme byty zvláštního určení na ulici Vančurova 17, Vančurova 8, Dukelských Bojovníků 148-150 a U Lesíka.

Zásady pro poskytování nájmu bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Znojma - ke stažení ZDE

 

VLASTNÍ BYDLENÍ

Na rozdíl od předchozích typů je otázka vlastního bydlení „v rukou seniora", případně jeho rodiny, a na základě vlastního uvážení může požádat příslušné instituce o pomoc (městský úřad, poskytovatele sociálních služeb aj.).

tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.